fbpx

Ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z  tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Villa Trojany spółka z o.o. z siedzibą 02-255 Warszawa,  ul. Krakowiaków 16, posiadającą NIP: 5223163629,  

1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych może Pan/ Pani skontaktować się w następujący sposób :

a) listownie na adres; 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 16 ,

b) przez e-mail : biuro@villatrojany.pl

2. Administrator danych osobowych – Villa Trojany spółka z o.o. – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie  obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c), zawartych umów (art. 1 ust. 1 lit. b), na podstawie udzielonej  zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora (art.6 ust. 1 lit f). 

3. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem  Ochrony Danych Osobowych : 

a) e-mail:s.c.tozsamosc@wp.pl

b) na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 

b) realizacji zawartych umów na opiekę; 

c) prowadzenie marketingu bezpośredniego naszych usług; 

d) w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej  zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody; 

e) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy  publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Villa Trojany spółka z o.o. przetwarzają dane  osobowe dla których Administratorem jest Villa Trojany spółka z o.o. – dostawcy usług IT, biuro rachunkowe. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po  tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

d) prawo do przenoszenia danych; 

e) prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Villa Trojany spółka z o.o. z siedzibą  02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 16, posiadającą NIP: 5223163629 Pani/Pana danych osobowych, przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, lub przez elektroniczną pocztę podawczą  dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt lub telefonicznie 22 531-03-00. 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie  przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych  osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautmotyzowanemu procesowi decyzyjnemu – w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli w przyszłości takie procesy będą  stosowane osoby, których dane będą profilowane zostaną o tym poinformowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jesteśmy tutaj!

53.009800 N 20.505530 E