fbpx

Regulamin

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku „Villa Trojany”</strong >

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne</strong >
§ 1
 1. Regulamin Organizacyjny Placówki „Villa Trojany”, zwany dalej „Regulaminem”</strong >, określa organizację, zasady działania oraz zakres i poziom usług świadczonych przez Placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku „Villa Trojany” z siedzibą w Żmijewie Trojanach , zwaną w dalszej części Regulaminu „ Villa Trojany”</strong >.
 2. Placówka „Villa Trojany” działa na podstawie właściwych i obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
  a)  Decyzji Wojewody Mazowieckiego pod poz. nr 183 dotyczącej wydania zezwolenia na prowadzenie palcówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.;
  b)  Niniejszego Regulaminu.
§ 2.
 1. Placówka „Villa Trojany” w Żmijewie Trojanach jest przeznaczona dla 68 osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych lub osób w podeszłym wieku.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  a)  Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Placówki „Villa Trojany”,
  b)  Placówce – należy przez to rozumieć Placówkę „Villa Trojany” w Żmijewie Trojanach gmina Stupsk;
  c)  Dyrektorze – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za całokształt działalności Placówki „Villa Trojany” w Żmijewie Trojanach,
  d)  Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Placówce,
  e)  Mieszkańcu, Podopiecznym – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z usług Placówki,
  f)  Podmiocie prowadzącym – należy przez to rozumieć, VILLA TROJANY sp. z o.o.,
  g)  Właścicielu – należy przez to rozumieć VILLA TROJANY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000794017.
§ 3.
 1. Placówka „ Villa Trojany” jest samodzielną jednostką, prowadzoną przez VILLA TROJANY spółka z o. o
 2. Placówka jest jednostką prywatną, stacjonarną, stałego i okresowego pobytu zapewniającą całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym, niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
 3. Placówka „Villa Trojany” świadczy usługi : bytowe, opiekuńcze, wspomagające medyczne, rehabilitacyjne.
§ 4.
 1. Siedzibą Placówki jest miejscowość Żmijewo Trojany.
 2. Placówka „Villa Trojany” jest zlokalizowana w miejscowości Żmijewo Trojany 17, gmina Stupsk , 06 – 561 Stupsk.
 3. Placówka używa nazwy: Placówka „ Villa Trojany” dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych lub w podeszłym wieku.
§ 5.
 1. Podmiotem prowadzącym Placówkę „Villa Trojany” jest VILLA TROJANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Do zadań Właściciela Placówki należy w szczególności:
  a)  zapewnienie bazy lokalowej Placówki i utrzymanie jej stanu technicznego na poziomie zapewniającym spełnienie standardu określonego w ustawie o pomocy społecznej;
  b)  prowadzenie gospodarki finansowej ,
  c)  wynagradzanie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  d)  przestrzeganie przepisów BHP.

Placówką kieruje Dyrektor zatrudniony przez Właściciela przy pomocy kierownika ds. administracyjno – organizacyjnych.

 1. Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Placówki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. W działalności Placówki obowiązują zasady praworządności, sprawiedliwości, gospodarności, służebności wobec klientów i współdziałania ze społecznością.
 3. Dyrektor kierując Placówką , w szczególności:
  a)  określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Placówki,
  b)  dokonuje podziału zadań pracownikom Placówki i kieruje ich pracą,
  c)  określa zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji,
  d)  rozstrzyga sprawy sporne miedzy pracownikami,
  e)  awansuje, nagradza, wyróżnia, ewentualnie udziela kar pracownikom Placówki,
  f) zapewnia skuteczny nadzór nad pracą podległych pracowników,
  g)  nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Placówki dyscypliny pracy i właściwego stosunku do mieszkańców Placówki,
  h)  nadzoruje prawidłowość oceny sytuacji podopiecznego;
  i)  prowadzi nadzór nad jakością i prawidłowością świadczonych usług,
  j)  prowadzi nadzór nad warunkami życia mieszkańców
 4. Dyrektor zapewnia system kontroli , który obejmuje:
  a)  zgodność działalności z przepisami prawa,
  b)  skuteczne i efektywne działania,
  c)  przestrzeganie i promowanie zasad etycznego zachowania,
  d)  efektywność i skuteczność przepływu informacji.
ROZDZIAŁ II
Szczegółowy zakres zadań Placówki </strong >
§ 6.
 1. Placówka zaspakaja swoim mieszkańcom potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, poprzez świadczenie usług:
  1) bytowych, zapewniając:
  a) miejsce zamieszkania;
  b) wyposażenie w niezbędne meble i sprzęt, pościel i bieliznę pościelową;
  c) wyżywienie w tym dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, w ramach obowiązujących norm żywieniowych;
  d) odzież i obuwie;
  e) utrzymanie czystości w placówce,
  2) opiekuńczych, polegających na:
  a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  b) pielęgnacji, w tym pielęgnacji podczas choroby,
  c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
  d) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną;
  e) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia się mieszkańca, w miarę jego możliwości;
  f) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
  g) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców placówki;
  h) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.
 2. Poza tym, Placówka:
  a)  umożliwi mieszkańcom korzystanie z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, badań diagnostycznych, rehabilitacji leczniczej, materiałów medycznych, zaopatrzenia ortopedycznego oraz innych świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  b)  zapewni spokój i bezpieczeństwo na terenie placówki oraz opiekę w czasie organizowanych zajęć poza placówką;
  c)  ochronę danych osobowych mieszkańców;
  d)  pomoc w zakupie odzieży i obuwia oraz innych drobnych zakupów;
  e)  organizację czasu wolnego;
  f)  regularny kontakt z Dyrektorem Placówki w określonych dniach i godzinach, podanych, do wiadomości w dostępnym miejscu.
 3. Zakres usług, które zapewnia Placówka, ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców.
§ 7.

W organizacji życia mieszkańców uwzględnia się między innymi następujące zasady:

 1. podmiotowe traktowanie mieszkańców i partnerstwo ze strony personelu;
 2. zapewnienie własnej przestrzeni życiowej;
 3. posiadanie własnych rzeczy i przedmiotów oraz miejsca do ich przechowywania;
 4. spożywanie posiłków w jadalni lub w pokoju mieszkalnym;
 5. umożliwienie mieszkańcom udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem;
 6. sprzątanie pomieszczeń w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz dziennie;
 7. przestrzegania praw mieszkańców placówki oraz dostępność do informacji o tych prawach dla mieszkańców;
 8. rozpatrywanie skarg i wniosków.
§ 8.
 1. Realizując zadania określone w § 6 niniejszego Regulaminu Placówki współpracuje z:
  I.  zakładami opieki zdrowotnej;
  II.  rodzinami i opiekunami prawnymi mieszkańców;
  III.  kościołami i związkami wyznaniowymi;
  IV.  stowarzyszeniami, organizacjami, fundacjami;
  V.  placówkami kulturalno– oświatowymi;
  VI.  instytucjami i firmami, mogącymi wesprzeć placówkę finansowo lub rzeczowo;
  VII.  osobami fizycznymi i prawnymi
ROZDZIAŁ III
Prawa i obowiązki mieszkańca</strong >
§ 9.
 1. Mieszkaniec placówki ma prawo w szczególności do:
  a)  uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Placówkę i możliwości korzystania z nich;
  b)  uzyskania pomocy w zaspokojeniu swych życiowych potrzeb;
  c)  zachowania samodzielności i godnego traktowania;
  d)  ochrony dóbr osobistych;
  e)  zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturowych;
  f)  posiadania przedmiotów i miejsca do ich przechowywania oraz innych przedmiotów po uzgodnieniu z Dyrektorem Placówki,
  g)  uzyskania wyjaśnienia w sprawach regulujących zasady współżycia mieszkańców;
  h)  uzyskania pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
  i)  uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby;
  j)  aktywnego trybu życia stosownie do stanu zdrowia;
  k)  zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Placówki;
  l)  przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz świadczenia z ich strony pielęgnacji i opieki;
  m)  przebywania poza Placówką po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru Dyrektorowi Placówki lub wskazanej przez niego osobie.
 2. Obowiązkiem mieszkańca Placówki jest w szczególności:
  a) współdziałanie z pracownikami Placówki;
  b) dbanie na miarę własnych sił i możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz ład i porządek w swoich rzeczach osobistych i otoczeniu;
  c) przestrzeganie:
  – zasad zawartych w Regulaminie Placówki;
  – przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego;
  – zakazu nadużywania alkoholu na terenie placówki,
  -zakazu palenia tytoniu na terenie placówki z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
  – przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i bhp;
  – uzyskanie zgody Dyrektora Placówki na wszelkie zmiany w pokoju mieszkalnym związane z demontowaniem urządzeń i sprzętu;
  – niezwłoczne powiadomienie Personelu o awarii, uszkodzeniu sprzętu lub urządzeń;
  – właściwe korzystanie ze stołówki,
  – przestrzegania ustalonych godzin spożywania posiłków: śniadanie – 7:30 – 9:30 obiad – 13:00 – 15:00 kolacja – 18:00 – 20:00;
  – dbanie o mienie Placówki;
  – ponoszenie terminowych opłat za pobyt w Placówce i dodatkowe usługi nie zawarte w umowie.
§ 10.
 1. Opieka nad mieszkańcem ma charakter ciągły.
 2. Formy i zakres sprawowanej nad mieszkańcem opieki uzależnione są od:
  a)  zakresu samodzielności mieszkańca;
  b) dotychczasowych doświadczeń życiowych;
  c)  sytuacji prawnej,
  d) sytuacji rodzinnej,
  e)  stanu zdrowia.
 3. Przez ciągły charakter opieki należy rozumieć opiekę całodobową, ale jej zakres związany jest bezpośrednio z oceną stopnia samodzielności mieszkańca i jego potrzeb.
DZIAŁ IV
Struktura organizacyjna Placówki </strong >
§ 11.
 1. W Placówce funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
  I.  Zespół Medyczno – opiekuńczo – terapeutyczny;
  II.  Zespół Administracyjno – organizacyjny.
 2. Dyrektorowi podlega Zespół Medyczno – opiekuńczo – terapeutyczny.
 3. Kierownikowi podlega Zespół Administracyjno – organizacyjny.
 4. Placówka może korzystać z pomocy wolontariuszy, stażystów i praktykantów. Warunki tej pomocy określa zawarta umowa.
§ 12.
 1. Zespół Medyczno – opiekuńczo – terapeutyczny zapewnia zaspokojenie codziennych potrzeb mieszkańców.
 2. Do zadań Zespołu Medyczno – opiekuńczo – terapeutycznego należy w szczególności:
  1)  zapewnienie właściwej opieki medycznej i rehabilitacyjnej nad Mieszkańcami Placówki;
  2)  pomoc w zaopatrzeniu mieszkańców w leki;
  3)  utrzymanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego;
  4)  prowadzenie dokumentacji stanu zdrowia mieszkańców;
  5)  wydawanie posiłków i karmienie mieszkańców niezdolnych do samodzielnego ich spożywania;
  6)  ubieranie, mycie i kąpanie osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności;
  7)  pomoc przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców;
  8)  kreowanie modelu zachowań pro zdrowotnych ze szczególnym propagowaniem rożnych form zajęć ruchowych, które pozwolą na utrzymanie możliwie dobrej sprawności fizycznej mieszkańców;
  9)  współpraca z placówkami opieki zdrowotnej;
  10)  rozwój samorządności wśród mieszkańców Placówki;
  11)  zapewnienie mieszkańcom pomocy w adaptacji i w zabezpieczeniu mienia osobistego;
  12)  pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów;
  13) prowadzenie terapii zajęciowej wśród mieszkańców oraz ich aktywizacja;
  14)  prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, rekreacyjnej i turystycznej wśród mieszkańców Placówki, organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez artystycznych dla mieszkańców Placówki takich jak: wystawy, koncerty, spotkania, konkursy, wycieczki itp.;
  15)  inspirowanie mieszkańców do brania udziału w zajęciach terapeutycznych oraz tworzenie kół zainteresowań i eksponowanie ich twórczości;
  16)  dokonywanie zakupów na prośbę mieszkańców Placówki;
  17)  zapewnienie zainteresowanym dostępu do kapłanów i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańców,
  18)  utrzymanie należytego stanu sanitarnego w pokojach mieszkalnych i w pomieszczeniach towarzyszących;
  19)  prowadzenie dokumentacji mieszkańców;
  20)  utrzymanie kontaktu z rodzinami mieszkańców i ich środowiskiem;
  21)  prowadzenie ewidencji nieobecności mieszkańców;
  22)  opieka nad mieszkańcami podczas organizowanych imprez przez Placówkę.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa „zakres czynności”.
 4. Skład Zespołu Medyczno – opiekuńczo – terapeutycznego wchodzą następujące stanowiska służbowe:
  a)  Lekarz;
  b)  koordynator Zespołu; pielęgniarki;
  c)  fizjoterapeuci, masażyści;
  d)  opiekunowie;
  e)  instruktorzy terapii zajęciowej i kulturalno – oświatowi;
§ 13.
 1. Zespół Administracyjno – organizacyjny podlega kierownikowi ds. administracji  zapewniając właściwą bazę materialną funkcjonowania Placówki i jego obsługi.
 2. Do zadań Zespołu Administracyjno – organizacyjnego należy  w szczególności:
  1)  utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń i instalacji będących na wyposażeniu Placówki;
  2) zapewnienie pełnego zaopatrzenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Placówki, a w szczególności wyposażenia w niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelową, środki utrzymania czystości i higieny osobistej oraz artykuły spożywcze i medyczne;
  3)  utrzymanie w czystości oraz konserwacja bielizny i odzieży użytkowanej przez mieszkańców Placówki oraz będącej na wyposażeniu Placówki;
  4)  prowadzenie remontów i napraw, a także dbanie o racjonalne wykorzystanie środków rzeczowych i finansowych przeznaczonych na te cele;
  5)  dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i urządzeń;
  6) prowadzenie gospodarki materiałowej oraz nadzór nad magazynem i zaopatrzeniem;
  7)  stała kontrola wydawanych posiłków pod względem dietetycznym, dbanie o właściwą jakość żywienia;
  8)  przygotowywanie i wydawanie posiłków mieszkańcom Placówki;
  9)  utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych;
  10)  utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń grzewczych c.o.;
  11)  zabezpieczenie pomieszczeń i mienia przed kradzieżą i pożarem;
  12)  współpraca z zespołem medyczno – opiekuńczo – terapeutycznym;
  13)  opracowywanie projektów planów finansowych oraz analiza wykonania tych planów;
  14)  wnioskowanie składu komisji inwentaryzacyjnej oraz współpraca z komisją inwentaryzacyjną w toku przeprowadzanej inwentaryzacji;
  15)  rozliczanie inwentaryzacji;
  16)  bezpieczne przechowywanie depozytów mieszkańców;
  17)  przechowywanie i przestrzeganie właściwego obiegu dokumentów finansowych zgodnie z obowiązująca instrukcją;
  18)  kontrola bieżąca zasadności wydatków placówki;
  19)  prowadzenie terminowej i rzetelnej sprawozdawczości statystycznej.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa „zakres czynności”.
 4. W skład Zespół Administracyjno –organizacyjnego zalicza się następujące stanowiska służbowe:
  a)  Kierownik ds. administracyjnych
  b)  recepcjonistka,
  c)  dietetyk,
  d)  kucharz;
  e) pomoc kucharza,
  f)  Kierowca;
  g)  pracownik gospodarczy / konserwator .
  h)  księgowa,
  i)  informatyk,
§ 14.
 1. Dyrektor Placówki jest przełożonym pracowników Placówki.
 2. Do zadań Dyrektora Placówki należy w szczególności:
  1)  reprezentowanie placówki na zewnątrz;
  2)  koordynowanie i organizowanie pracy w placówce;
  3)  zapewnienie realizacji usług zgodnie z obowiązującym w tym zakresie standardem;
  4)  ułatwianie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych w miarę potrzeb i możliwości finansowych Placówki;
  5)  opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Placówki;
  6)  przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących Placówki;
  7)  przygotowywanie okresowych informacji i sprawozdań;
  8)  wydawanie zarządzeń wewnętrznych w ramach uprawnień wydanych przez podmiot prowadzący;
  9)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa .
  10) zawieranie umów o pracę z pracownikami oraz dostawcami usług.
ROZDZIAŁ V
Przyjmowanie mieszkańców do Placówki</strong >
§ 15.
 1. Nowi mieszkańcy umieszczani są w Placówce na podstawie:
  a)  Umowy zawartej pomiędzy Placówką a Mieszkańcem, bądź rodziną, jeżeli mieszkaniec z jakiś powodów nie może sam decydować o umieszczeniu;
 2. Przyjmowanie nowych mieszkańców następuje w przypadku posiadania przez Placówkę wolnych miejsc, w ciągu całego roku kalendarzowego – w indywidualnie ustalonych terminach.
 3. Nowi mieszkańcy przyjmowani są przez Dyrektora Placówki lub inną wyznaczoną przez niego osobę.
 4. Mieszkańcy nowo przyjęci są zapoznawani z regulaminem i zarządzeniami obowiązującymi w Placówce.
 5. Każdy mieszkaniec po przyjęciu poddawany jest wstępnym badaniom lekarskim.
 6. Każdy mieszkaniec ma prawo do tymczasowego zameldowania, w ewentualnych przypadkach rozpatrywanych przez Właściciela Placówki do zameldowania na pobyt stały.
§ 16.
 1. Pobyt w Placówce jest odpłatny.
 2. Wysokość opłaty za pobyt w Placówce ustalony jest przy zawieraniu umowy.
 3. Warunki opłaty za pobyt w Placówce zawarte są w umowie.
 4. Wysokość opłat na dzień wejścia w życie Regulaminu uzależniona jest od standardu oraz szczególnych potrzeb i wynosi:
  – pokój jednoosobowy – 5.000 złotych;
  – pokój dwuosobowy – 3.900 złotych;
  – pokój trzyosobowy – 3.900 złotych.

Powyższe wartości mogą ulegać zmianie w zależności od czynników zewnętrznych, rynkowych i potrzeb Mieszkańców. Zmiany o odpłatności będą zawarte w aneksie oraz na stronie internetowej Placówki.

§ 17.
 1. Placówka finansowana jest:
  ✓  ze środków własnych,
  ✓  opłat wnoszonych przez mieszkańców.
 2. Gospodarka finansowa podlega bezpośrednio Właścicielowi Placówki.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe</strong >
§ 18.
 1. Skargi lub wnioski ewidencjonowane są w książce skarg i wniosków znajdującej się w biurze Placówki.
 2. Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Placówki.
 3. Przy rozpatrywaniu skarg i wniosków Dyrektor może zasięgnąć opinii personelu i mieszkańców.
 4. Skargi na działalność Dyrektora rozpatruje Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz podmiot prowadzący.
§ 19.
 1. Przypadki niestosowania się do niniejszego Regulaminu będą przedmiotem rozpatrywania przez Dyrektora .
 2. Dyrektor zobowiązany jest zapoznać z postanowieniami niniejszego Regulaminu:
  ✓  pracowników,
  ✓  mieszkańców,
  ✓  wolontariuszy.
§ 20.

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Właściciela.

Jesteśmy tutaj!

53.009800 N 20.505530 E