fbpx

Statut

Placówki „Villa Trojany” zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w Żmijewie Trojanach.

§ 1.

1.  Placówka „Villa Trojany” zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zwana w dalszej części Placówką „Villa Trojany” jest samodzielną jednostką, prowadzoną przez VILLA TROJANY sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000794017.
2.  Siedzibą Placówki jest miejscowość Żmijewo Trojany.
3.  Placówka „Villa Trojany” jest zlokalizowana w miejscowości Żmijewo Trojany 17, gmina Stupsk , 06–561 Stupsk.
4.  Placówka używa nazwy: Placówka „Villa Trojany” zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.
5.  Placówka jest jednostką prywatną, stacjonarną, stałego i okresowego pobytu zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, lub osobom w podeszłym wieku.

§ 2.

1.  Placówka „Villa Trojany” działa na podstawie właściwych i obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
    a)  Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami);
    b)  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzeni w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę ( Dz .U. Nr 86 poz. 740 ) 
    c)  Regulaminu Organizacyjnego Placówki „Villa Trojany”.
    d)  Statutu

§ 3.

Organizacja, zakres i poziom świadczonych usług przez Placówkę uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa Mieszkańcom Placówki oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

§ 4.

1.  Placówka „Villa Trojany” świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające w oparciu o obowiązujące przepisy oraz usługi medyczne i rehabilitacyjne.
2.  Placówka umożliwia Mieszkańcom korzystanie z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach NFZ.

§ 5.

W realizacji zadań Placówka współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze socjalnej.

§ 6.

Organizacja Placówki:
1.  Placówką kieruje Dyrektor przy pomocy kierownika ds. administracyjno –organizacyjnych.
2.  Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Właściciel.
3.  Placówka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
4.  Do zadań dyrektora należą w szczególności:
    a)  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Placówki,
    b)  kierowanie Domem,
    c)  nadzór i kontrola nad prawidłowością funkcjonowania Placówki,
    d)  reprezentowanie Placówki na zewnątrz.
    e)  zawieranie umów o prace z pracownikami oraz dostawcami
5.  Do zadań kierownika należą:
    a)  nadzór i kontrola nad pracą podległego personelu,
    b)  kontrola wewnętrzna,
    c)  wykonywanie czynności dotyczących prawa pracy,
    d)  rozpatrywanie skarg i wniosków.

§ 7.

Placówka jest upoważniona do przyjmowania darowizn przeznaczonych na realizację zadań .

§ 8.

Placówka prowadzi gospodarkę według zasad określonych dla jednostek sektora prywatnego.

§ 9.

Szczegółową organizację pracy Placówki określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez dyrektora Domu i zatwierdzony przez Właściciela.

§ 10.

Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Wojewoda i właściciel.

§ 11.

Zmiany Statutu Placówki następują w formie właściwej dla jego uchwalenia.

Jesteśmy tutaj!

53.009800 N 20.505530 E